Csapatörténet

Forrás : A piarista iskolák értesítője 1920 - 1946-ig számai

1920-21.

Cserkészcsapatunk ebben a tanévben alakult meg Galambos Károly és Krizsán Béla tanárok vezetése mellett.

A magyaróvári kegyesrendi főgimnázium 70 „Széchenyi csapatának

Naplója

A magyaróvári 70. „Széchenyi csapat, a város első csapata 1920. év december havában alakult meg. A csapat parancsnoka Galambos Károly kegyesrendi tanár, Mosonvármegye főtitkára pedig Krizsán Béla tornatanár lett. A csapat 24 tagot számlál.

A csapat vezetősége minden időben a legnagyobb gondot fordította a csapat tökéletes kiképzésére. Így a csapat tagjai csak 5 hónap múltán tették le az ujoncpróbát. 1921. május hó 16-án volt az ünnepélyes fogadalomtétel, egy nagyszabású cserkészünnepély kíséretében. A munka azonban a megszokott mederben tovább folyt. A csapatösszejövetelek vasárnap a szt. mise után, s szükség esetén a hét bármely napjának délutánján voltak. Azonkívül a három örs ( „Kakuk” „Sirály” „Róka”) hetenkint kétszer tartottak örsi összejövetelt.

A tavasz kezdetével s nyáron azonban az örsi összejövetelek száma hetenkint egyre szállott alá s helyébe a kirándulások lépnek. A számos kisebb kiránduláson kívül két nagyobb kirándulást tartottunk a junius és julius hónapban.

Augusztus hó 3-án a nyári nagytáborozásra indultunk, honnan aug. 18-án szép emlékekkel bőven megrakodva tértünk vissza (Bővebben lásd a „Tábori naplóban”)

Augusztus hó hártalévő részében a parancsnok úr távolléte következtében a csapatmunka majdnem teljesen szünetelt. Legfeljebb az örsök tartottak összejöveteleket és kirándulásokat.

De szeptemberben ismét megkezdtük az z abbahagyott munkát. A vasárnapi összejöveteleket most már előadások s szavalatok élénkítették Az örsi összejövetelek a hétnek egy napján lettek megtartva. Ebben a hónapban egy egész napra kiterjedő nagy kirándulást tartottunk egy gyönyörű szép vasárnapon. A jól sikerült ebéd után az egész csapat magasztalta az ügyes szakácsokat, akik a főzés nehéz problémáját igazán sikeresen oldották meg.

Az október hónapban minden a megszokott rendben folyt tovább. Ebbe a hónapba esett a „Széchenyi” csapat II. szakaszának továbbá az iparostanoncok „Baross” csapatának megalapítása. S a három csapatnak közös, meleg otthont szerzett Krizsán Béla főtitkár, ki egyúttal a „Baross” csapat parancsnoka is.

A november hó lázas munkában telt el. A „Szociális Misszió Társulat” karácsonyi vásárán a cserkészek is sátrat akartak állítani, melyben saját kezünk munkája dicséri a cserkész ügyességét. Éppen ezért a cserkészek idejük legnagyobb részét az otthonban töltötték. Egy társadalmi szolgálatot is teljesítettünk. Ugyanis a „MOVE” nőicsoportja régiség kiállítást rendezett, hol a kiállított nagyértékű tárgyak őrzésére a cserkészeket kérte fel. Ezért a csapat a tisztajövedelemből 1000 Koronát kapott.

December havában 7 és 8-án volt megtartva a karácsonyi vásár. A cserkészek ügyes munkái a közönség körében nagy tetszést váltottak ki. Az egész vásár alatt azonkívül a cserkészek őrszolgálatot is teljesítettek.

1921-22.

A magyaróvári piarista gimnáziumban a múlt tanévben Galambos Károly kegyesrendi tanár parancsnoksága és Krizsán Béla főtitkársága alatt megalakult 70. sz. Széchenyi-csapata idén egy második szakasszal bővült Szűts Ferenc kegyesrendi tanár cserkésztiszttel az élen s így a csapat létszáma 5 őrsre egészült ki.

Az új szakasz június hó 5-én tett fogadalmat (a magyaróvári és mosoni két iparoscserkészcsapattal együtt) ünnepélyes keretek között Albrecht királyi hercegnek s a III. cserkészkerület elnökének Erőssy Oszkár nyugalmazott tábornoknak jelenlétében fényes közönség előtt a főhercegi ligetben.

A csapat évi munkája:

 • Kiképzés és továbbképzés az őrsi és csapatösszejöveteleken,

 • a csapatkönyvtár megteremtése,

 • a tél folyamán megnyitott és műhelynek berendezett Cserkészotthonban szlöjdmunka tanulása,

 • a december 7-iki karácsonyi vásáron a csapat külön sátorban saját készítményű játéktárgyakkal s eszköztökkel szerepelt,

 • a megyeri harcszerű országos cserkészjátékon május 25-én a csapat a sárgák táborában harcolt,

 • ugyanezen alkalommal részt vett a Budán rendezett Országos Cserkészkiállításon magakészítette játéktárgyaival,

 • egy helybeli régészeti kiállításon őrszolgálatot teljesített

 • s egyáltalán minden nyilvános egyházi és hazafias ünnepségen testületileg felvonult,

 • június hó 10-én nagysikerű műsoros estélyt adott,

 • június 11-én ligeti népünnepélyt rendezett,

 • az iskolaév folyamán az országos cserkészharcjátékkal kapcsolatos 5 napos pesti tanulmányúton kívül Magyaróvár környékére rendezett több nyári és több téli apróbb kirándulást.

 • A csapat egy hétre tervezett nyári táborozásának színhelye Veszprém környékelesz.

Kitüntetések: Cserkészérdemeik elismeréséül a központtól cserkészrendjelet kaptak: Krizsán Béla főtitkár, Galambos Károly parancsnok, díszoklevelet kaptak: Buszek Jenő szaktitkár, Szűts Ferenc parancsnok és Rázsó Imre őrsvezető.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a helyi és környékbeli hatóságok, egyesületek és notabilitások, nemkülönben a sajtó és a nagyközönség a legmelegebb érdeklődéssel karolják fel erkölcsi és anyagi támogatásukkal a cserkészet ügyét, ezt az új pedagógiai irányzatot.

A cserkészet nemesszívű mecénásai és barátai fogadják e helyütt is forró cserkészköszönetünket.

1922 - 23.

Létszám: 41, 2 raj, 5 őrs. Parancsnok: Szüts Ferenc kegyesrendi tanár, segédtisztek: Légrádi Tibor, Parczer Ferenc gazd. Akadémiai hallgatók.

A csapat közreműködött:

 • a Move képtárlaton november 5-én,

 • részt vett a nyugatmagyarországi hősök síremlék-ünnepén november 5-én,

 • a karácsonyi vásáron magakészítette tárgyait árulta december 10-én.

 • tisztelgett a kormányzó úr Őfőméltósága előtt december 13-án,

 • Petőfi ünnepet tartott február 4-én

 • képviseltette magát a budapesti 10 éves cserkész jubileumon április 3-án

 • műsoros estélyt, fogadalomtételt és ligeti juniálist rendezett június 2-3-án

 • A cserkészotthonban február 1. Óta egy könyvkötő őrs dolgozik. A csapat tartott több kisebb kirándulást. A nagytábor júliusban Körmend mellett lesz.

Látogatások: Faragó Ede országos főtitkár nov. 29-én, Erőssy Oszkár a III. cserkészkerület elnöke, Simonffy Jenő ellenőrző megbízott.

1923 – 24.

Létszám: 56. Parancsnok: Szűts Ferenc, majd Láng Rezső főgimnáziumi tanár. Segédtisztek: Parczer Ferenc és Szalay Ferenc gazd. akadémiai hallgatók. A csapat a belső kiképzés munkáját folytatta. Szorgalmasan próbázott s közreműködött az iparos cserkészcsapatok által rendezett ünnepélyes fogadalomtételen és juniálison június 8-án. A nagytábor júliusban lesz Márialigeten.

Látogatások:Erőssy Oszkár III. cserkészkerületi elnök, Schelken Oszkár kerületi ügyvezető elnök június 8-án.

1924 – 25.

Létszám: 43. Parancsnok: Láng Rezső tanár. Csapattisztek: Kiss József és Szamek József tanárok. Segédtisztek: Bajcsy Ede és Farkas József gazdasági akadémiai hallgatók. A belső kiképzés és a próbázás szorgalmasan folyt, a csapat néhány társadalmi akcióban is közreműködött s az intézet tanszereit javította a jelen tanévben megnyitott Otthonban, tevékeny részt vett a pünkösdi kerületi jubileumon is. A fogadalomtétel június 28-án volt. A csapat egy része a közös – zebegényi – piarista táborba megy, míg a másik Komárom vármegyében üti fel sátrait július hó első felében.

1925 – 26.

A reálgimnázium 70. Széchenyi cserkészcsapata Láng Rezső reálgimnáziumi tanár csapatparancsnok vezetése alatt 38 taggal végezte rendszeres kiképzési munkáját. Tisztikar: Szamek József kegyesrendi tanár, csapattiszt, Bajcsy Ede és Farkas József II. éves akadémiai hallgatók, segédtisztek. A vasárnapi csapatösszejöveteleken kívül az egyes őrsök hetenként tartottak gyűléseket. A csapat kivonulásaival a város ünnepélyein tevékeny részt vett.

Nyilvános szereplései:

 • Izabella kir. hercegnő 70. Születésnapján

 • a hősi halottak emlékünnepén

 • az úrnapi körmeneten

 • Frigyes kir. herceg 70. Születése napján

 • A Hadastyán egylet zászlószentelésén

 • A csapat tagjai részt vesznek a nyári nemzeti nagytáborozáson.

1926 – 27.

A cserkészcsapat Szamek József kegyesrendi tanár vezetése alatt 51 taggal végezte rendszeres kiképzési munkáját.

Részt vett 19 főnyi létszámmal a Nemzeti Nagytáborban, s az ott tartott versenyeken Grábner Emil a kézügyességi versenyben, Tóth Ágoston az első segélynyújtásban, Regula Vilmos pedig az éjjeli nyomkeresésben az első csoportban nyertek helyezést.

A belső munka mellett, ami az őrsi és csapatösszejöveteleken folyt, többször részt vett a csapat kivonulásaival a város ünnepélyein. Így a nyugatmagyarországi felkelés emlékére rendezett ünnepélyen, a hősi halottak emlékünnepén, a tűzoltóegyesület 50 éves jubileumán és az úrnapi körmeneten. November 12-én a nagytáborról tartott beszámoló keretében bemutatta a csapat a város közönségének a Nemzeti Nagytáborról készült filmet, december 22-én pedig karácsonyi ünnepélyt tartott.


1927 – 28.

A csapat dr. Szamek József kegyesrendi tanár vezetésével végezte munkáját. Tanév elején 39 cserkésze volt a csapatnak. Évközben kilépett 6, azonban a december 1-i újoncozás alkalmával felvett 7 jelölttel 40-re egészült ki a létszám. Múlt nyár folyamán, mivel kevés volt a jelentkező, nem tudtunk nagytáborozásra menni, csak a Kálnok község határában lévő „Paradicsom”-ban tartottunk a tanév végén két őrssel egy 6 napos tábort s több kirándulást.

A kiképzés kezdetben 4 őrsben folyt, a jelöltek fölvétele után azonban szükségessé vált a régebbi beosztás felújítása. E szerint két rajban, mindegyik 3 – 3 őrssel vannak beosztva a fiúk. Mindegyik őrs hetenkint külön tartott őrsi összejövetelt a reálgimnázium épületében lévő otthonban, alkalmas idő esetén pedig a szabadban. Vasárnaponkint csapatösszejövetel volt. Ezeken készültek a fiuk a cserkészpróbák anyagából. A múlt tanévben felvett jelöltek október hónapban tették le a III. osztályú próbát. Velük együtt a III. osztályú próbát letették összesen 11-en, a II. osztályú próbát 10-en, az I. osztályút pedig ketten tették le.

Az egyetemes magyar cserkészmozgalommal való együttműködés fenntartása és megerősítése céljából a parancsnok részt vett a nyári vakációban a Héderváron tartott országos tiszti cserkésztáborozáson. A fiúk közül ketten vettek részt karácsonykor a szombathelyi kerületi, ketten húsvétkor a budapesti országos őrsvezetői táborokon. Május 6-án felutaztunk a Budapesten Baden Powell, a cserkészet alapítója látogatása alkalmából rendezett ünnepségekre 14 cserkésszel.

A csapatot meglátogatták: Faragó Ede országos vezetőtiszt és a III. kerület vezetőségének több tagja, Schelken Oszkár kerületi ügyvezető elnök vezetésével.

Kivonult a csapat a mosonmegyei gyászünnepélyre, a hősök emlékünnepére és az úrnapi körmenetre.

A jelen tanévben felvett jelöltek fogadalomtételét ünnepéllyel és tábortűzzel kapcsolatban június 10-én tartottuk a mosoni és magyaróvári csapatok jelenlétében a főhercegi parkban s erre a szülőket s a cserkészet barátait is meghívtuk. Az ünnepi beszédet Fucsek Lajos nyugalmazott ezredes, vármegyei elnök mondotta.

A nyári nagytábor Sártványpusztán (Komárommegye, Neszmély község) lesz július első felében két hét időtartammal.


1928 – 29.

Parancsnok: Szüts Ferenc kegyesrendi tanár. A már 8 éve fönnálló magyaróvári piarista 70. sz. Széchenyi cserkészcsapat az idei iskolai évben egy segédtiszttel, 35 cserkésszel buzgón folytatta tovább az „emberebb ember” és „ magyarabb magyar” nemes programjának megvalósítását. Fő törekvésük volt a jellemképzés, a mindennapi jótettre, a felelősségérzetre és az alkotómunkára való ránevelődés a krisztusi eszménykép útmutatása alapján.

 • A csapat a szeptemberi mosonmegyei kiállításon őrségi és küldönci szolgálatot teljesített; ugyanott cserkészvonatkozású tárgyakat kiállított, ezért díszes oklevél és ezüstérem volt a jutalom.

 • Frigyes és Izabella királyi hercegek októbereleji aranylakodalmi ünnepségein díszőrséget állott,

 • halottak napján elhunyt társának sírját megkoszorúzta,

 • december 21-én karácsonyfaestélyt rendezett,

 • a téli hónapokban az otthonban kézügyességet tanult,

 • Pünkösdvasárnap, az országos cserkésztávjelzési napon, távjelzési gyakorlatot végzett a környéken,

 • számos őrsi kirándulást rendezett, főleg vízi úton, a Hősök emléknapján és Úrnapján kivonult.

A heti őrsi és havi csapatösszejöveteleken a kiképzés serényen folyt. A cserkészek szorgalmasan olvasgatták a szakkönyvtárt és többen tartalmas felolvasásokat tartottak társuknak a szakkérdésekről. A tavasz folyamán a csapat hangyaszorgalommal megépítette vizitelepét a Lajta partján. A vizitelep 5 csónakkal rendelkezik, ebből 3 a csapaté, kettőt a parancsnok engedett át használatra. Tíz pákász vezetése alatt folyik a csapat tagjainak az evezésben és úszásban való kiképzése. Bár a csapat alakítástól fogva anyagiakban mindig szűkölködött, szívós munkájával és a cserkészügy barátainak támogatásával mégis be tudja szerezni a legszükségesebb fölszereléseket. Nemes jótevőink között szerepel Frigyes királyi herceg uradalma és Magyaróvár r. t. város.

A csapat múlt nyáron Neszmély mellett táborozott 2 hétig 20 fővel s a Balatonra csónakkirándulást tett 3 fővel. Az idén júniusba vizitelep- és erdei tábortűz ünnepélyt rendezett. Júliusban pedig mozgó vizitáborozásra megy a Szigetközbe.


1929 – 30.

Az idén fennállásának 10. évébe lépő 70. sz. Széchenyi cserkészcsapat Szüts Ferenc kegyesrendi tanár parancsnoksága alatt a tanév folyamán a belső kiképzési munkán kívül főerejét a cserkészotthon teljes kiépítésére és berendezésére fordította. A közönség meleg érdeklődést mutatott az őszi tábori beszámoló s a tavaszi farsangi ünnepélyünk iránt.

Csapatunkat meglátogatták: Dsida Ottó tankerületi királyi főigazgató és dr. Matheovits Ferenc III. kerületi ellenőrző tiszt.

A szombathelyi pünkösdi jubiláris cserkészünnepen csapatunk 27 fővel vett részt a Kovács József cserkésztiszt által betanított sportbemutató számokban s az ottani országos cserkészcéllövő versenyen vitéz Zacskó Zoltán fáradozásai által kitűnően előkészített két cserkészünk: Husz Nándor és Umathum József VI. osztályos tanulók hat országos díjat nyertek.

Az idei tábor Kisbodakon lesz.

1930 – 31.

Létszám: 42 cserkész, Szüts Ferenc kegyesrendi tanár parancsnok és Kováts Imre testnevelési tanár cserkésztiszt vezetésed alatt az idén tölti be fennállásának tizedik esztendejét. Ezt a jubileumot azonban nem parádéval üljük meg, hanem buzgó hálával fordulunk a jó Istenhez és jóbarátainkhoz s a többi és a jobb munka teljesítésének erős fogadásával lépünk be a második évtizedbe.

A könyvkötészettel, ipari munkával és otthondíszítéssel szorgalmasan foglalkoztunk. Fő törekvésünk az őrsi szellem kimélyítése volt. E célból 3 cserkészünk a húsvéti hárshegyi őrsvezető táborban tanfolyamot végzett. Csónaktelepünkön a viziőrs tavasztól őszig élénk tevékenységet fejt ki. Az idén egy apródőrsöt állítottunk fel. Karácsonykor bensőséges teaestélyt tartottunk, a jókedvnek egy farsangi előadással adóztunk. Zacskó Zoltán városi főszámvevő úrnak, aki cserkészeinket egész év folyamán szakavatott lőoktatásban részesítette, e helyt is hálás elismerésünket fejezzük ki. Az ő vezetése mellett 3 cserkészünk a pünkösdi debreceni cserkészlőversenyen sikeresen szerepelt. Idei táborunkat a Szigetközben fogjuk tartani.

Regula Vilmos cserkésztestvérünket, legbuzgóbb cserkészeink egyikét, tavaly nyáron a fehér halál elragadta körünkből. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!


1931 – 32.

A reálgimnáziumi 70. Széchenyi cserkészcsapat vezetői: Szüts Ferenc kegyesrendi tanár és Kováts Imre testnevelési tanár. A csapat létszáma 15 cserkész és 13 apród.

A téli hónapokban kiképző munka folyt az otthonban, ahol egy könyvkötő őrs is dolgozott. Május 23-án műsoros estély keretében volt a fogadalom-, illetve ígérettétel. Május és június hónapokban a lajtai vizitelepen élénk tevékenység.

Bár a nyomasztó gazdasági helyzet bénítóan hat a cserkészetre, az idén is megrendezzük 14-ik nyári táborunkat a Duna mellett, hogy méltón készüljünk az 1933-iki gödöllői jamboree-ra, ahol majd a magyar cserkész ország – világ előtt meg akarja mutatni hazánk élniakarását.

1932 – 33.

Cserkészcsapatunk már 12 éve áll fenn, eddig még mindig sikerült megtartania nyári táborozását. Idei létszáma 25 fő 2 vezetővel.

A csapat egy-két belső ünnepély megtartásán, a vizisportja fejlesztés és a szokásos őrsi és csapatösszejöveteleken kívül legfőbb figyelmét az idén a nemzeti szempontból is igen jelentékeny nagy nyári eseményre, az augusztus eleji gödöllői világtáborozásra s a rá való előkészületekre fordította. A csapat tekintélyes hányada a gödöllői jamboree segédtáborában résztvenni szándékozik. Bár a mostoha gazdasági viszonyok és a vármegyei cserkészszervezet teljes megbénulása nyomasztólag hatnak ránk, mégis reméljük, hogy Isten segítségével jellemépítő munkánkat továbbra is képesek leszünk folytatni.

1933 –34.

Csapatunk immár 13 éves. Létszáma: 30 fő. Parancsnoka Szűts Ferenc kegyesrendi tanár. A csapat az egész év folyamán a szokásos vallásos és hazafias ünnepeken kivonult. Decemberben karácsonyfaünnepélyt, február elején jamboree fényképkiállítást rendeztünk. Április elején vidám délutánunkon szépszámú közönség volt jelen. Április végén csapatunknak mind az öt őrse részt vett az országos portyázáson, az előírt 20 – 20 növényt beküldtük. Pünkösdkor a szombathelyi cserkészlőversenyen érmeket nyert csapatunk két tagja: Pártos Jenő mesterlövész és Tóth András lövész. Június 10-én tették le az újoncok a fogadalmat. A csapat 15-ik táborát Doborgaz-szigeten fogja tartani július hóban.

1934 – 35.

A magyaróvári kegyesrendi reálgimnázium 70. sz. Széchenyi cserkészcsapata immár a harmadik évötödét tölti be fennállásának. A csapat a maga dicső névadójának, a nagy Széchenyi Istvánnak szellemében igyekszik a további évötödökben is működni s a cserkészfiúk lelkében az emberebb ember és a magyarabb magyar eszményét minél teljesebben kialakítani.

A csapat létszáma: 4 őrs, parancsnoka Szűts Ferenc kegyesrendi tanár, cserkészcsapattiszt, vármegyei cserkész vezetőtiszt. Kiképző: Kováts J. Imre testnevelési tanár.

A csapat eddig soha egy évben sem mulasztotta el a táborozást, a cserkészszerű életnek és a cserkésztudásnak igazi próbakövét. Így a tavalyi cserkészév méltó befejezéséül nagytáborunkat 1934 július 5 – 24-ig tartottuk az „Ezersziget Országában” , a Szigetközben. Doborgaz község határában a Zátony nevű Dunaág partján egy akácos – nyárfás tisztáson vertük fel sátrainkat. Kivételes módon a vérszopó szúnyogok hada ez évben elmaradt. A Zátonyi-Duna átlátszóan tiszta és meleg vízében kitűnően lehetett fürdeni, csónakázni és horgászni. Tábortüzeinken az aratók minden este megjelentek. Nagyon összebarátkoztunk a föld népével.

December 16-án jól sikerült meglepetést szereztünk a jó doborgazi magyaroknak. A csapat két őrse kikocsizott a doborgazi iskolába és ott hangulatos karácsonyi műsorral adózott a béke és szeretet Fejedelmének. A termet a figyelmes hallgatóság zsúfolásig megtöltötte. A cserkészek távozásukkor 250 darab ajándékot, főképp ruhaneműt adtak át a tanító úrnak, hogy szent estén ossza ki a doborgazi gyerekeknek.

A cserkészév folyamán a kiképző munka az őrsi és csapatösszejöveteleken szorgalmasan folyt. A nyár elején a Lajta partján fekvő vizitelepünkön a szükséges tatarozásokról gondoskodva vízi cserkészeink újult erővel kezdték meg a tizedik vízi évadjukat.

Pünkösd két napján csapatunknak egy őrse részt vett, a parancsnok vezetésével, a III. cserkészkerületnek Sopron városában rendezett 15 éves jubileumán és szemléjén. Ugyanitt a kerületi cserkész céllövőversenyen csapatunk két tagja: Lászlóffy Miklós és Pártos Béla szerepelt. Pártos Béla egy első és egy második éremdíjat és egy egyéni plakettet nyert.

Az újoncok fogadalomtétele bensőséges házi ünnepély keretében megtörténvén, a csapat az idén is a bevált doborgazi táborhelyen való nagytáborra teszi előkészületeit.

A magyaróvári diákcserkészek imádságaikba foglalják jótevőik neveit és hálás köszönetet mondanak megértő pártfogóiknak, különösen pedig a szervezőtestületnek, a cserkészszülőknek, Magyaróvár városnak az erkölcsi támogatásért és a vármegyének az anyagi segélyért. A jó Isten áldása kísérje a cserkészbarátokat!


1935 – 36.

A cserkészcsapat életében a tanév elején változás állott be. Szűts Ferenc mosonmegyei vezetőtiszt, cserkészcsapattiszt többévi lelkes munka után megvált a parancsnokságtól és az újonnan alakult roverőrs vezetését vette át. Helyét dr. Albert István csapattiszt foglalta el, aki a múlt nyáron dr. Koszterszitz József tiszti táborában vett részt.

A csapat az elmúlt nyáron is kedvelt táborhelyén, Doborgazon táborozott, ahol a vadregényes Szigetköz sok természeti szépségét és a Duna kellemes vízét élvezte.

Szeptember 15-én alakult meg a róver őrs 8 taggal, amelynek tagjai Szűts Ferenc vezetésével elsősorban vizimunkával foglalkoztak.

Szeptember 21-én kezdtük meg a csapatmunkát. A 21 jelölttel a csapat létszáma a rovereket nem számítva 38-ra emelkedett, akik 4 őrsben dolgoztak. Legfőbb gondunk volt a jelöltek képzése. Arra törekedtünk, hogy minél többet elsajátítsanak az igazi, lendületes, friss cserkészszellemből. Négy őrsvezetőnket elküldtük a húsvéti őrsvezetői táborba is, akik onnan sok új ismerettel és ügyességgel gazdagodva tértek vissza és őrseik munkáját változatosabbá, gazdagabbá tették.

A belső csendes cserkészmunkát közben csapat- és őrsi kirándulásokkal tarkítottuk. Amikor az iskolai munka megengedte, az őrsök nagy kedvvel indultak kirándulásokra, hogy megtanulják cserkészszemmel nézni és ismerni a szabad természetet, a cserkészek igazi otthonát.

Bár elsősorban a cserkészszellem elmélyítése vezetett bennünket, arra is törekedtünk, hogy az emberek minél jobban megismerjenek bennünket. A vallásos és hazafias megnyilatkozásokon a cserkészek is részt vettek s a közönség mindig növekvő érdeklődéssel figyelte a cserkészek megjelenését.

December 21-én a „jótett hét” szellemében, tombolával egybekötött műsoros estét rendeztünk a mosoni „Fehér Ló”-ban. A tombolatárgyak nagy részét a fiúk gyűjtötték össze szorgalmas munkával a nemesszívű adakozóktól. A szép anyagi és erkölcsi sikerrel zárult ünnepély bevételének egy részét a szegények segélyezésére fordítottuk.

Március 29-én bekapcsolódva az országos kémkeresésbe, mi is megtartottuk kémkereső játékunkat, amely hosszú időn keresztül izgalomba tartotta a fiukat.

Május 20-án ünnepeltük a csapat fennállásának 15 éves jubileumát. A szépszámú közönség meleg elismeréssel adózott változatos műsorunknak, a fiúk ügyességének. Másnap, áldozócsütörtökön tartottuk a jelöltek fogadalomtételét, bensőséges és a közönség számára élményt jelentő ünnepség keretében. A fiúk valamennyien a szentáldozáshoz járultak és 21-én először ígérték meg komoly férfiszóval, hogy az „emberebb ember és magyarabb magyar” eszményt szolgáló nagy világmozgalom, a cserkészet útját fogják járni, emelt fővel, vidám lélekkel és izmos erős karral, cserkésziesen. Az avató beszédet Neuberger József kegyesrendi tanár úr megkapó szavakkal és képekkel állította a fiúk elé a magyar cserkész ideálját.

Június 14-én a gimnázium tornavizsgáján a cserkészek különszámokkal is szerepeltek és ügyes, színes mutatványaikkal hatalmas tapsot kaptak.

Örvendetes jelenség, hogy a közönség mindig több és több érdeklődést és megértést tanúsít a cserkészek munkája iránt, aminek megnyilatkozása a sok oldalról tapasztalt figyelem és nemesszívűség is. Lehetetlen itt mindazokat felsorolnunk, akik anyagi, vagy erkölcsi támogatásukkal segítettek bennünket munkánkban, célunk elérésében. A magyaróvári diákcserkészek hálás kegyelettel őrzik nemesszívű jótevőik emlékét és arra törekszenek, hogy erre a támogatásra, szeretetre valóban méltók is legyenek.

A jövő év egyik programpontja egy szép csapatzászló beszerzése. A zászlóalapot Krolopp Alfréd nyugalmazott gazdasági akadémiai igazgató, miniszteri tanácsos úr vetette meg 30 Pengős ajándékául. Isten áldása kísérje nemes nagylelkűségét.

Nyári táborunkat a Kőszeg melletti Bozsokra tervezzük, hogy az iskolai év „jó munkája” után a Dunántúl legmagasabb hegye tövében kellemes táborral fejezzük be cserkészévünket.

1936 – 37.

A cserkészcsapat tagjainak száma a jelen iskolaévben 36. Őrsvezetők voltak: Haniffel Ernő, Krolop Albert, Vámosi Jenő és Gyalui R. Géza VII. osztályos tanulók. A jelen évi csapatmunkában az őrsi életen volt a hangsúly.

A csapat egy őrse a vármegye másik két cserkészcsapatának egy-egy őrsével május 23-án tartott országos őrsi versenyen 125,5 pontot nyert.

A cserkészcsapat kebelében alakult rover őrs vezetője Szűts Ferenc kegyesrendi tanár, vármegyei vezetőtiszt. A téli hónapok folyamán a hetenkint tartott összejöveteleken az őrs a viziéletről, a vízi műszaki tudnivalókról, a fényképezésről, a gázvédelemről stb. tartott megbeszéléseket, illetve előadásokat. Az őszi és tavaszi hónapok folyamán pedig a roverek a viziőrssel karöltve a csónaktelepet gondozták. Jelenleg a szokásos nyári csónakkirándulásokat és a búcsúzó öregek tiszteletére rendezendő kis vizitábort készítik elő.

1937 – 38.

A jelen iskolai évben a gimnázium cserkészcsapata folytatta a Szigetköz néprajzát előkészítő munkáját. A csapat kirándulást tett Feketeerdőre, Dunakilitire, Kisbodakra, Rajkára és Oroszvárra. A csapat 3 tagja részt vett az őrsvezetői táboron. Egy hetes mozgótáborozást a nagyhéten rendeztünk. A Lajtán és a Dunán ősszel élénk vízi élet folyt, és tavasszal folytattuk az abbamaradt munkát.

A május 27-én tartott őrsi versenyen a 70. sz. Széchenyi csapat két őrse nyerte a 2 első helyezést.

Zászlószentelő és fogadalmi ünnepünket július 12-én tartottuk. A nyári táborozásra a csapat kb. 40 taggal a Bakonyba indul.

1938 – 39.

A csapat csak szeptember végén kezdhette meg munkáját, mert új parancsnokot kapott. A 13 jelölttel együtt 40 tag 4 őrsbe osztva élte cserkészéletét. Egy napos kiránduláson voltak Doborgazon és Cikolaszigeten. A roverek a húsvéti szünetben 5 napon át táboroztak Hédervárott. A jelöltek Pünkösdkor voltak 2 napos próbatáborban Doborgazon. A roverek egyike a hárshegyi országos őrsvezetői táborban vett részt.

Mindenszentek napján a csapat őrséget adott a hősök sírjainak gondozására gyűjtő urnánál. Szent Imre herceg az ifjúság védőszentje ünnepén egésznapos gyalogkirándulást tett Dunakilitire. Február 25 és 26-án vidám tábortűzi műsorral szórakoztatta a meghívott tanulóifjúságot és az érdeklődő közönséget a dísztorna és modellező bemutató ünnepségen. Szent György, a cserkészek védőszentje ünnepét csapatösszejövetelen ülte meg. Május 7-én a mosoni 68. Cserkészcsapat fogadalomtételén küldöttséggel vett részt. Június 4-én a Háromtölgynél kirándulás keretében a gimnázium igazgatója, mint a Szervező Testület Elnöke ünnepi beszédével felavatta az özv. Bereczky Lászlóné úrnőtől még tavaly kapott szép selyem csapatzászlót. Ugyanakkor 13 jelölt ünnepélyes fogadalmat tett. Június 7-én komoly műsorral ünnepélyt rendezett a Fekete Sasban. Sikerét nagyban előmozdította vitéz Kisteleki Géza zeneiskolai igazgató szívesen adott és köszönettel vett közreműködése. Június 9-én kezdte meg a rover őrs a gyakorlati vízi kiképzést. Június 11-én kirándult a csapat Halászira. 19-én a tornaünnepélyen őrsei sátorverésben versenyeztek egymással. Nyári nagytáborba június 26-án fog szállni kb. 30 résztvevővel a Vértesben lévő Petrecseren. Július hó folyamán a szentendrei vizitáborba egy tagot küld.

1939 – 40.

Az intézet 70. sz. Széchenyi cserkészcsapata szeptember végén 37 taggal és 17 jelölttel kezdte meg e tanévi munkáját 4 őrsben. Október java részét a kötelező légoltalmi és légvédelmi kiképzés foglalta el. December 7-én csapatmikulást rendezett vidám műsorral. Január folyamán készült műsoros ünnepélyre, amelyet február 1-én tartott meg szépszámú közönség előtt.

A második félévben a csapatmunka alól felmentést kaptak a VIII. osztályosok és azok, akik nem mutattak fel kielégítő tanulmányi eredményt. Egy őrs rövidhullámú rádió tanfolyamot kezdett. Szűk keretben vizimunkával is foglalkozott egy őrs.

A tanév vége felé, május 13-án történt a jelöltek fogadalomtétele a Háromtölgynél. Ezen alkalommal 16 jelölt tett fogadalmat.

Tavaly nagyszünetben Csákvárott volt a csapat 2 hetes nagytáborban. Az idén Akaliba szándékozik menni.

363 Pengő készpénzzel és kb. 900 Pengő leltárvagyonnal rendelkezik. Az idei tanévben a csapatot Merva Vilmos és Szilassy Ferenc vezették.

1940 – 41.

Parancsnok: Merva Vilmos tanár. Az Akaliba 1940. júniusban tervezett nagytábor a parancsnok katonai szolgálata miatt elmaradt. Kárpótlásul a parancsnok helyettese Halásziba vitte a csapatot 5 napos táborba június 25-30-ig. Július 2 és 31. Között hat cserkész önként vállalkozott légvédelmi figyelő szolgálatra. Augusztus 12-18-ig öt nagyobb cserkész dunántúli mozgótáborban vett részt.

Az új tanév első két hónapjában László Mihály dr. tanár irányította a csapatmunkát. A 34 cserkészt 4 őrsbe szervezte. 2 őrs készült az I. próbára, 1-1 őrs pedig a II., illetve a III. próbára. Szeptember 11-én, a kolozsvári bevonulás napján, díszőrségünk állt az Országzászló előtt. Ősszel egy élvezetes kisbodaki akadályverseny és egy kerékpáros túra a Hanságon át (a mosontarcsai országhatárig) élénkítette a munkát. Október végén indult meg a 16 jelentkező újonc kiképzése. Hagyományos mindszenti őrségünket ismét kiállítottuk a hősök sírjainak gondozására gyűjtő urnához.

December 7-én rendeztük meg csapatmikulásunkat kis műsorral, uzsonnával. Miklós püspök küldöttje minden cserkészünket meglepett egy-egy kis verssel és valami tréfás ajándékkal. A karácsonyi szünet után hosszú influenzahullám sokáig zavarta az őrsi életet, tavaszi kirándulásainkat pedig a szokatlanul rossz időjárás. Mégis 11 őrsi órát a szabadba lehetett megtartani. A jelöltek őrse egésznapos kiránduláson volt Doborgazon.

Április 5-én egésznapos csapatkirándulást vezettünk Dunacsunyba a zsiliphez. 24-én csapatösszejövetelen megemlékeztünk védőszentünkről, Szent György vértanúról. Ekkor kapcsolódtunk be a Magyar Cserkészszövetség telepítési munkájába fillérek gyűjtésével. Május 22-én délelőtt 9 jelölt tett fogadalmat és 28 cserkész újította meg a parkban. „5-én a Hősök vasárnapján résztvettünk a városi ünnepségen és díszmenetben vonultunk el az emlékmű előtt. 30-án indultak el jelöltjeink Dunakilitire 2 napos próbatáborukba, a csapat többi tagjai pedig Medvére 26 órás kerékpáros kirándulásra ( 2X20 km). Június 2-án az országos „Hősök versenyének” keretében 2 őrsünk akadályversenyen vett részt a 69. Csapat 2 őrsével együtt. 4-én kivonultunk a Turul B.E. „Trianon napjára”. 8-án és 9-én a polgári iskola esti szabadtéri előadásának rendezésében segédkeztünk. 12-én az úrnapi körmeneten is részt vettünk.

Nyári táborba Akaliba megyünk június 27-én.

1941 – 42.

Parancsnok: Scultéty Kálmán tanár. Parancsnokhelyettes: Senye Ferenc tanár. A csapat létszáma 40 fő.

Az 1941. évi nagytáborunkat, akárcsak tavaly, ismét Akaliba terveztük. Már csak órák választottak el bennünket az indulástól. Mivel azonban a légoltalmi szolgálatot teljesítő őrsvezetők és nagyobb cserkészek légoltalmi parancsnokságtól a tábor idejére felmentést nem kaptak, nagytáborunk most már másodszor elmaradt.

Kárpótlásul Kovács Károly őrsvezető őrsével és még néhány őrsönkívüli cserkésszel július 21-28-ig Doborgazszigeten egy hetes nagyon jól sikerült táborban vett részt.

Az új iskolaév jelentős változást hozott a csapat életében. Merva Vilmos parancsnok, mivel a leventecsapat vezetése túlságosan lefoglalta, lemondott a parancsnokságról. Két évi lelkes és hozzáértő vezetés után adta át helyét. Kezdeményezései és a csapatban folytatott komoly és lelkiismeretes munkája nagyban megkönnyítette utódjának a dolgát.

Szeptember elején tartott csapatösszejövetelünk az ismerkedés és az évi célkitűzés jegyében zajlott le. Az elmaradt tábort kirándulásokkal igyekeztünk pótolni. Szeptember végén és október elején két alkalommal mentünk egésznapos kerékpáros csapatkirándulásra. Az utóbbi akadályversennyel volt összekapcsolva, melyet 10-15 km-es távon bonyolítottunk le.

Október 18-19-én három őrssel részt vettünk Széchenyi emlékére rendezett 24 órás kerékpáros portyázáson. Sajnos a szakadó eső és erős szél miatt érdemleges munkát végezni nem tudtunk.

Csapatunkba 10 fiú jelentkezett újoncnak, akik közül kettő hamarosan elmaradt. A jelentkezések csekély számát a már két ízben is elmaradt nagytáborral lehet megmagyarázni. Hagyományos mindszenti őrségünket ismét kiállítottuk a hősök sírjának gondozására gyűjtő urnához.

December 21-én rendeztük meg a csapatkarácsonyt kis ünnepéllyel és teázással kapcsolatban. Gyűjtést is rendeztünk a szegények számára. A gyűjtés nagyon szép eredménnyel járt és így december 24-én délután négy őrs ment négy szegény sokgyermekes családhoz a Jézuska ajándékaival.

Január 17 és 18-án rendeztük meg cserkészünnepélyünket a gyártelepi kaszinó nagytermében. A téli hónapokban a cserkészpróbákra készültek a fiúk az őrsi összejöveteleken. Húsvét előtt őrsvezetői tanfolyamot rendeztünk, amelyen 8 őrsvezető jelölt vett részt. Közülük öten részt is vettek a húsvéti szünetben a budapesti őrsvezetői táborban. A tavasz megérkeztével összejöveteleinket lehetőleg a szabadban tartottuk és többször mentek az őrsök portyázásra.

Május 17-én délután 7 jelölt tette le a cserkészfogadalmat a Háromtölgy kápolnánál, a többiek ugyanekkor fogadalmat újítottak.

A pünkösdi ünnepek alatt háromnapos tábort rendeztünk. Az idősebbek Senye Ferenc rajparancsnok vezetésével kerékpáros mozgótábor keretében Sopront látogatták meg. A kisebbek a parancsnok vezetésével Kisbodaknál a Duna mellett táboroztak.

Nyári táborunkat Kisbodak mellett a Nagyvesszős szigeten rendezzük meg.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik irányításukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítségünkre voltak.


1942 – 43.

Parancsnok: Scultéty Kálmán tanár. A csapat vezetésében még a következők működtek az év folyamán: Galambos László, Senye Ferenc tanár urak és Kovács Zoltán akadémiai hallgató.

Az 1942. két hetes nagytáborunkat Nagyvesszős szigeten rendeztük Kisbodak alatt. Az őszi hónapokban a legidősebb őrs katonai ladikkiképzést kapott és a csapat újonnan beszerzett őrsi hajóján több egésznapos kirándulást rendezett a Dunán. A hosszú ősz több közös csapatkirándulást tett lehetővé. Mivel a csapatban idősebb cserkészek alig vannak, a kiképzési évben teljesen az új próbaszabályzat alapján dolgoztunk.

Karácsonykor minden őrs elment egy-egy szegény családhoz a maga ajándékával.

Január 11-16-ig kilenc cserkésszel sítábort rendeztünk Sátoraljaújhelyen. Az első szép tavaszi napok beálltával újra megindult a kirándulás és a viziélet. Május 30-án és június 3-án rendeztük meg az ünnepélyünket. A jövedelmet szegény cserkészeink táborozási segélyezésére és vízi fölszerelésünk továbbfejlesztésére akarjuk fordítani. Az avatást június 10-én tartottuk meg csapatkirándulás és hadijáték keretében. Az idei nyáron a Sajó mellett, Girencsen fogunk táborozni.


1943 – 44.

A csapat parancsnoka Senye Ferenc piarista tanár. A csapat vezetésében az év folyamán tevékenyen részt vett: Galambos László dr. piarista tanár, Kovács Zoltán és Molnár Imre akadémiai hallgatók. A csapat létszáma 54 cserkész.

1943 június végén egy őrsünk 6 napos vizitábor keretében bekalandozta a Szigetköz és Csallóköz vadvizeit. A dunai zárások a fiúk bátorságát és ügyességét, a szúnyograjok pedig a türelmüket tették próbára.

Az 1943. évi nagytáborunk színhelye a Zemplén megyei Girincs volt a Muhi-puszta mellett, ahol gróf Serényi László úr jóvoltából és megértő támogatásával háromhetes, szép élményekben gazdag táborozásban volt részük. A gondtalan, szép napok egyetlen szomorú mozzanata a volt parancsnok, Scultéty Kálmán Szabadkára helyezése. A kezdeményező kedvű, közvetlenségéért nagyon népszerű parancsnok elhelyezését minden cserkész fia nagyon sajnálja. Girincsi táborunkból kirándultunk Aggtelekre, Miskolcra, Muhi-pusztára és a polgári Tisza-hídhoz. Kerékpárosaink Lillafüredre is ellátogattak.

Szeptember hónapban több csapatgyűlést és kirándulást rendeztünk és elfoglaltuk új otthonunkat. A hónap végén elvállaltuk egy gazda kukoricájának betakarítását. Október első felében még két másik helyen törtünk kukoricát. A szerzett kukoricán disznót hizlaltunk. Etetését az egyik cserkészmama, Németh Ferencné vállalta. A hónap végén még 21 mázsa vadgesztenyét is gyűjtöttünk és értékesítettünk. Október végén és november elején az új próbarendszer szerint próbáztak a fiúk. A győri vezetőképzési napon 7 cserkészünk vett részt. Az iskolai év elején a csapat 6 őrse megkezdte a rendszeres őrsi és rajösszejöveteleket. Rendezői készségüket megmutatták a bélyegkiállítás megrendezésével október 31-én, november 1-én és 2-án. Nagy segítséget jelentett dr. Villax Ödön, a növénynemesítő intézet főigazgatójának és Horváth Róbert üvegkereskedőnek a támogatása. A szükséges üveglapokat ők bocsájtották rendelkezésünkre. November hó végétől február elejéig Molnár Imre vezetésével vezetőképző tanfolyamot rendeztünk 9 cserkész részvételével. Karácsonykor hat sokgyermekes szegény családot látogattak meg az őrsök ajándékaikkal. December 21-én karácsonyi ünnepségünkön az igazgató úr is megjelent és kedves lelkesítő szavakat intézett a fiúkhoz. A cserkészbolt textilhulladékgyűjtő mozgalmával kapcsolatban 100 kg rongyot gyűjtött a csapatunk. Almagyűjtésünk 125 kg eredménnyel zázult. Januárban és februárban az idősebb fiúk népi táncokat és népdalokat tanultak mindennap reggel a tanítás megkezdése előtt. Február 26. És 27-én a gimnázium dísztornáján is szerepeltünk népi táncainkkal. Márciusban tíztagú regőshadat alakítottunk.

Csapatunk a társadalmi megmozdulásokon is tevékenyen bekapcsolódott. A helybeli Vöröskereszt és a Bajtársi Szolgálat gyűjtéseit tájékoztató röpiratok kiosztásával készítettük elő, a hősi halottak sírjainak a feldíszítésére rendezett gyűjtésen a gyűjtő urna mellé a mi csapatunk adta az őrséget. Ugyancsak a szociális érzés fejlesztését szolgálta az őrsök karácsonyi szegénylátogatása és a telepítési fillérek gyűjtése. A Segítő Munkaszolgálatban önálló cserkész mentőosztag létesítésével kapcsolódtunk bele.

Az iskolai év befejezése nem jelenti a cserkészmunka végét. A fiúk közül többen gyárakban, üzemekben, irodákban dolgoznak. Vasárnaponként kirándulásokat rendezünk táborszerűen is egyelőre pajtákban, később majd sátrakban töltve az éjszakákat.

Az idén a nehéz közlekedési viszonyokra való tekintettel a Szigetközben fogunk táborozni.

1944 – 45.


1945 – 46.

A csapat új parancsnoka: Marton Kálmán piarista tanár. Az év folyamán a cserkészmunkában részt vett: Sárvári János piarista tanár. A csapat létszáma 54 cserkész.

Az 1945. Nyarán a nehéz viszonyok miatt a csapat nagytábort nem rendezett, csak őrsi keretben voltak a fiúk 1-2 napos portyán. Szeptember hónapban az első csapatgyűlésen szomorúan búcsúztattuk a csapat volt parancsnokát: Senye Ferenc piarista tanárt, aki rövid két éves parancsnoksága alatt oly közel jutott minden fiú szívéhez, hogy távozása őszinte fájdalmat okozott mindenkinek.

A cserkészmunkát év elején kilenc őrsben 63 cserkésszel kezdtük. Az őszi jó időt kirándulásokra használtuk fel. Június 16-án 38 cserkész tett fogadalmat a liliomos zászlóra a Háromtölgynél. Az új cserkészek július 4 – 7-ig próbatábort rendeztek Feketeerdőn Sárvári János cserkésztiszt vezetésével.

Az idén Nagymaroson vasútépítő munkatáborban vesz részt a csapat.